De organisatie
Thuiszorg Hart voor Nederland, lid van Zorgthuisnl.

Cliënt
Een natuurlijke persoon die (na)zorg of maatschappelijke ondersteuning vraagt of aan wie zorg wordt verleend.

Klacht
Uiting van onvrede over een gedraging jegens de cliënt, een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een cliënt, door de zorgaanbieder of door een persoon die voor de zorgaanbieder werkzaam is.

Verder kan over de weigering van de zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.

Klager
De persoon die een klacht heeft ingediend. Behalve de cliënt, kan dat ook een nabestaande van de overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt zijn.

Nabestaande
1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de geregistreerde partner van de overledene;
2. andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uit spraak verplicht was;
3. degene die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet;
4. degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding;
5. bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in de zijlijn;

Geschillencommissie
De instantie zoals bedoeld in art. van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Thuiszorg Hart voor Nederland is aangesloten bij de stichting Zorggeschil:

Adres              De Meenthe 6
Postcode        8471 ZP Wolvega
Telefoon:        0561 618711 (Quasir)
E-mail             info@zorggeschil.nl
Websites:       www.zorggeschil.nl

Zorgaanbod

Zorg aanvragen