Disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van dit e-mailbericht, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het bericht te vernietigen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Thuiszorg Hart voor Nederland garandeert niet dat het bericht vrij zal zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen