Verhindering en vakantie

Hoe goed we de zorg samen ook regelen, er kan altijd iets gebeuren waardoor de zorg- en/of hulpverlening niet volgens het zorgplan door HvN kan worden uitgevoerd dan wel door u afgenomen. Hoe gaan we daarmee om?

Verhindering van uw kant
Om u zorg en/of hulp bij het huishouden te kunnen leveren, is het belangrijk dat u op de afgesproken tijd thuis bent. Als het voor u onmogelijk is om de zorg- en/of dienstverlening te ontvangen, laat u ons dat zo snel mogelijk weten en in ieder geval uiterlijk 48 uur van tevoren. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent of een dag niet aanwezig kunt zijn. Als u dit niet doet, kunnen wij kosten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was u op tijd af te melden. De kosten zijn niet hoger dan de werkelijk gemaakte kosten. Dit geldt ook als u gebruik maakt van dagbesteding.

Hierbij geldt het volgende.

  • Wanneer het gaat om zorg, brengen wij de onnodig gemaakte kosten rechtstreeks bij u in rekening. De factuur gaat dus niet naar uw zorgverzekeraar/zorgkantoor en de kosten zijn niet hoger dan de werkelijk gemaakte kosten.
  • Gaat het om hulp bij het huishouden, dan krijgt u niet een factuur, maar dan worden de gemiste uren in mindering gebracht op het aantal uren waarop u recht heeft.
  • Gaat het om dagbesteding, dan zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen. De factuur gaat dus niet naar uw zorgverzekeraar/zorgkantoor/gemeente. De kosten zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.

Deze regel geldt vanzelfsprekend niet als er sprake is van een dringende reden of oorzaak die verband houdt met uw gezondheid, zoals plotselinge opname in het ziekenhuis.

Werkwijze bij tijdelijke afmelding zorg/hulp/dagbesteding

U geeft de afmelding schriftelijk door (per brief of e-mail) en vermeldt daarbij duidelijk om welke dag(en) en tijdstip(pen) het gaat. Bent u niet in de gelegenheid schriftelijk af te melden, dan kunt u telefonisch afmelden via (030) 26 76 717. U ontvangt dan van ons ter bevestiging een brief hiervan. Om onduidelijkheden te voorkomen, nemen wij mondelinge afmeldingen via de hulp, verplegende of verzorgende niet als zodanig in behandeling. Wij gaan uiteraard zo zorgvuldig mogelijk te werk en zullen ons ervan verzekeren dat u niet thuis bent / of wel thuis maar geen zorg/hulp/dagbesteding wenst op dat moment én deze tijdig heeft afgemeld.

  • Indien we een 1e en zelfs 2e keer (tevergeefs) bij u aanbellen en na nauwkeurige controle vast moeten stellen dat u (de cliënt) niet thuis bent (of wel thuis en vergeten af te melden) en wij er zeker van zijn dat de zorg/hulp/dagbesteding niet uiterlijk 48 uur van tevoren is afgemeld, dan ontvangt u per brief een waarschuwing, dat we uit coulance de zorg niet in rekening brengen onder de voorwaarde dat er geen 3e keer sprake zal zijn van niet correct afgemelde zorg of hulp. In de brief vindt u vermelding van de datum en het tijdstip waarop u niet thuis was en/of te laat heeft afgemeld. Tevens wordt er verwezen naar de zorgovereenkomst waarin de gemaakte afspraken vermeld staan.
  • Indien we moeten constateren dat dit zich een 3de keer voordoet (u bent niet thuis en/of heeft niet uiterlijk 48 uur van tevoren de zorg/hulp afgemeld), dan ontvangt u een brief waarin wordt aangekondigd dat de kosten worden doorberekend met een maximum van één tarief à 30 euro per uur. In de brief worden vermeld: de data en tijdstippen dat u (de cliënt) niet thuis was of te laat heeft afgemeld inclusief de datum en het tijdstip van de 1e en 2e keer niet aanwezig. Tevens wordt er verwezen naar het zorgovereenkomst waarin de gemaakte afspraken vermeld staan.
  • Deze werkwijze is ook van toepassing op het niet tijdig afmelden van dagbesteding.

U vindt deze informatie terug in de zorgovereenkomst die we met elkaar sluiten

Verhindering van onze kant
Als HvN de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet volgens het zorgplan kan uitvoeren, laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij plotselinge uitval van uw zorgverlener door ziekte. Of bij geplande afwezigheid van de zorgverlener door een verlofdag of enkele vakantiedagen. Wij zorgen vanzelfsprekend voor vervanging. Wij doen ons uiterste best u hiervan zo min mogelijk ongemak te laten ervaren.

Maar het kan voorkomen dat u tijdelijk minder hulp krijgt of dat er hulp wordt gegeven op andere dan de voor u gebruikelijke tijdstippen of dag(en). U wordt hierover zo snel en goed mogelijk geïnformeerd. Samen met u wordt naar de best passende oplossing gezocht. Tevens zullen wij u wijzen op de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen. We doen ons best om de zorg- en dienstverlening alsnog zo snel mogelijk volgens het zorgplan uit te voeren. Slagen wij daar niet in, dan kunt u de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Vakantieperiode
In de zomermaanden gaan veel mensen met vakantie. Dat geldt ook voor onze zorgverleners en wisseling van zorgverleners is dan niet altijd te vermijden. Wij informeren u hier tijdig over. Om in deze periode een goede voortgang van de zorgverlening te kunnen garanderen, vragen wij uw medewerking.

Gaat u zelf op vakantie?
Indien u met vakantie gaat, dient u dit uiterlijk twee weken voor het geplande tijdstip van de zorg / hulp kenbaar te maken. Gebeurt dit niet, dan geldt dezelfde maatregel als bij het punt ‘Verhindering van uw kant’. Deze regel geldt niet als er sprake is van een dringende reden of oorzaak die verband houdt met uw gezondheid, zoals plotselinge opname in het ziekenhuis.

 

Zorgaanbod

Zorg aanvragen