Klachten kunnen opgelost worden (Verpleging & Verzorging)

Niet tevreden?
We streven ernaar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Thuiszorg Hart voor Nederland en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend.
Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank.

Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Thuiszorg Hart voor Nederland dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met de EVV’er, wijkverpleegkundige of de zorgcoördinator. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

Thuiszorg Hart voor Nederland heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken per mail of telefonisch. U kunt de situatie met de klachtenfunctionaris bespreken. Samen bepaalt u welke weg u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

Klachtenfunctionaris onafhankelijk
De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel.

Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenreglement
Om ervoor te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken.

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen. Dit kan via:

  1. Zorgbelang
    Zorgbelang kan informatie geven over de rechten en plichten van de cliënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van Zorgbelang kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Zorgbelang werkt onafhankelijk. De gegevens van Zorgbelang kunt u vinden bij de contactgegevens.
  2. De klachtenfunctionaris
    De klachtenfunctionaris behandelt klachten die rechtstreeks worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure bij Thuiszorg Hart voor Nederland; de klacht – eventueel anoniem – registreren; helpen bij het formuleren van de klacht.

Geschillencommissie
Als het bespreken/behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht.

De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken. De geschillencommissie kan tot €25.000 schadevergoeding toekennen. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen in de kosten van het geding veroordeeld worden; de cliënt tot maximaal €500.

Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil. De klachtbrief dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt;
  • de omschrijving van het geschil;
  • en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

Het klachtengeld bedraagt €50.

Zorgbelang of de klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief/het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgaanbieder en/of zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Contactgegevens verpleging en verzorging
Klachtenfunctionaris

Coördinator bij Quasir is mevrouw L. de Boon;

Algemene telefoonnummer: 0561 618711
Telefoon: 06-48 44 55 38
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Website www.quasir.nl

 

Zorgbelang Utrecht

Postadres Zorgbelang Gelderland/Utrecht

Postbus 5310

6802 EH Arnhem

Telefoon 026 384 28 22
E-mail info@zorgbelanggelderland.nl
Website www.zorgbelanggelderland.nl

 

Stichting Zorggeschil

Postadres De Meenthe 6

8471 ZP Wolvega

Telefoon 0561 618711 (Quasir)
E-mail info@zorggeschil.nl
Website www.zorggeschil.nl

 

 

 

Zorgaanbod

Zorg aanvragen